PP Nuevas Generaciones

Drets i Deures de l'Afiliat

  Són Drets de l'Afiliat a Noves Generacions: • Participar activament en l'elaboració i adopció de les resolucions i programes del partit mitjançant la lliure expressió i defensa de les seves opinions en l'exercici del debat intern a través de les vies que estatutàriament i reglamentàriament s'estableixin.
 • Elegir i ser elegit compromissari per assistir amb veu i vot als Congressos del partit.
 • Concórrer com a candidat a formar part dels òrgans de govern del partit.
 • Rebre la formació precisa i l'assistència tècnica adequada per al millor desenvolupament de la seva condició de militant i de les tasques polítiques que se li encomanen.
 • Controlar l'acció política del partit i dels seus representants en les institucions públiques, canalitzant els seus criteris i valoracions a través dels òrgans interns.
 • Ser informat sobre les activitats del partit.
 • Ser seleccionat per formar part de les candidatures que el partit present en els diferents processos electorals.
 • Demanar la intervenció del partit davant els pronunciaments públics com a conseqüència de la seva activitat política i que vagin en detriment del seu dret a l'honor oa la pròpia imatge.
 • Són Deures de l'Afiliat a Noves Generacions: • Respectar pública i privadament l'honor i la imatge del partit, dels seus òrgans i de tots els seus afiliats.
 • Complir els estatuts, reglaments i altres normes que constitueixen l'ordenament intern del partit, les instruccions i directrius emanades dels seus òrgans de govern i grups institucionals, i ajustar la seva activitat política als principis, fins i programes del Partit Popular.
 • Satisfer amb regularitat assenyalada seves quotes corresponents.
 • Assistir a les convocatòries que amb caràcter personal o general efectuï el partit i assumir i complir amb diligència i responsabilitat les funcions i treballs que se'ls encomanen.
 • Guardar el secret dels acords i deliberacions dels òrgans de govern i grups institucionals a què pertanyin i observar les pautes de comportament que exigeix el respecte al principi de la democràcia interna.
 • Tornar al partit les representacions institucionals que tinguin en nom d'aquest quan es donin de baixa voluntàriament, quan abandonin els seus grups institucionals, quan així siguin requerits com a conseqüència de sanció disciplinària ferma dictada pels òrgans competents, ia més en qualsevol dels supòsits previstos en els estatuts i en l'article corresponent.
 • Realitzar una declaració notarial de béns i activitats quan accedeixin a qualsevol càrrec de representació institucional o siguin designats per a això, d'acord amb el format que, a l'efecte, estableixi la Junta Directiva Nacional, i dipositar-la en la Subcomissió del Comitè Nacional de Drets i Garanties prevista en l'article d'aquests estatuts, i el secretari d'aquest comitè el responsable de la guarda i custòdia de les esmentades declaracions notarials de béns i activitats.

Contacte

T'animem
a participar!

T'animem
a participar!


Último video

 

23/09/14 Politica Educativa

#PROU! Joves contra una vaga política

Facebook Twiter Youtube

Els que tinguin entre 16 i 29 anys, poden afiliar-se a través de Noves Generacions. No s'assolirà la plenitud de drets fins als 18 [...]